PDF Печать E-mail

Editorial Board

 

Kyrylenko O.V.,

Shydlovskyi A.K.,

Antonov O.Y.,

Butkevych O.F.,

Volkov I.V.,

Zharkin A.F. ,

Kensitskyi O.H.

Kondratenko I.P.,

Kuznetsov V.H.,

Lypkivskyi K.O.,

Mazurenko L.I.,

Myslovych M.V.

Mykhalskyi V.M.

Stohnii B.S.,

Shapoval I.A.

Shydlovska N.A.,

Shcherba A.A.,

Yurchenko O.M.,

Gorodga L.V.,

Editor-in-Chief, Member of N.AS.Ukraine

Member of NAS Ukraine

Dr.Sc. (Eng.)

Deputy Editor-in-Chief, Professor

Corresponding Member of NAS Ukraine

Corresponding Member of NAS Ukraine

Dr.Sc. (Eng.)

Corresponding Member of NAS Ukraine

Corresponding Member of NAS Ukraine

Deputy Editor-in-Chief, Professor

Professor

Professor

Professor

Member of NAS Ukraine

Ph.D.

Corresponding Member of NAS Ukraine

Corresponding Member of NAS Ukraine

Dr.Sc. (Eng.)

Executive Managing Editor,

Ph.D.Editorial board members work in the Institute of Electrodynamics of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv.