PDF Печать E-mail

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ЖУРНАЛУ

ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

 

 

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є науковим фаховим виданням України у галузі технічних наук. У журналі публікуються результати досліджень у сферах: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці.

До публікації приймаються неопубліковані раніше статті, що містять результати фундаментальних теоретичних розробок та найбільш значних прикладних досліджень. Статті представляються українською, російською або англійською мовою у форматі doc.

До рукописів додаються:

– супроводжувальний лист, підписаний керівником установи, де виконувалася робота;

– ліцензійний договір на використання твору: передача авторського права на опублікування статті редакції журналу (форма ліцензійного договору на http://www.techned.org.ua);

– повна поштова адреса одного з авторів, контактний телефон та адреса електронної пошти;

– копія документа про передплату на журнал. Статті, що надходять від передплатників журналу, друкуються безкоштовно.

Рукопис та документи надсилаються електронною поштою на адресу: ted@ied.org.ua .

Видавниче оформлення.

Структура статті має складатися з таких блоків:

1. Блок українською (російською) мовою, якщо стаття написана українською (російською).

– Шифр УДК;

– Назва статті;

– Прізвище, ім'я, по-батькові та ORCID ID кожного із авторів.

– Повні назва та поштова адреса організацій, де працюють автори.

- Електронні адреси авторів.

Анотація (1000−1500 знаків).

– Ключові слова.

Анотація повинна бути змістовною, не повторювати назву статті, не містити загальних фраз, не дублювати розділ "Висновки", а відображати короткий зміст статті (мета, задачі, методи дослідження, результати).

2. Блок: стаття мовою оригіналу. Наприкінці основного тексту вказати джерело фінансування роботи.

3. Блок: список пронумерованих літературних джерел, на які посилається автор.

4. Блок російською (українською) мовою (аналогічно Блоку 1).

5. Блок латиницею (аналогічно Блоку 1):

– Назва статті англійською мовою.

– Прізвище, ім'я, по батькові авторів − транслітерацією.

– Повні назва, поштові адреси організацій, де працюють автори, англійською мовою.

− Електронні адреси авторів.

Назви організацій, приналежність до конкретного відомства, поштова адреса, місто та країна подаються англійською мовою без скорочень.

– Анотація (1000−1500 знаків).

Key words.

– Список літературних джерел латиницею: прізвища авторів і назви журналів, літературних джерел-посилань − транслітерацією кирилиці, назви статей − англійською мовою. Після кожного такого посилання в дужках необхідно вказати мову оригінала статті − (Ukr) або (Rus).

Назви джерел представляються без будь-яких скорочень.

Транслітерацію українського алфавіту латиницею виконують згідно з постановою Кабміну № 55 від 27.01.2010 р. (http://zakon.rada.gov.ua.)

Обсяг статті – не більше 10 сторінок (міжрядковий інтервал – 1,5).

Опис макета статті (текстовий редактор Microsoft Word 97–2003, редактор формул Microsoft Equation Editor 3.0 і вище). Формат паперу ─ А4, поля зверху, знизу, ліворуч ─ 2,5 см, праворуч – 1,5 см.

Стиль основного тексту: міжрядковий інтервал – 1,5. Шрифт – Times New Roman 11pt, вирівнювання по ширині, автоматична розстановка перенесень, перший рядок – відступ 1,25 см. Назва статті – шрифт 11 pt, жирний, великими літерами, розміщення по центру. Стаття оформлюється без колонтитулів та нумерації сторінок.

Стиль формул: математичні формули створюються у вигляді окремих об’єктів у редакторі формул - Microsoft Equation 3.0 і вище. Шрифт – Times New Roman 11pt, вирівнювання по центру, нумерація – у круглих дужках, праворуч. Не допускається представлення формули та її номера у вигляді таблиці. Символи у формулах та у текст повинні мати однакові зображення. Об’єкти Microsoft Equation у тексті статті розташовувати небажано.

Фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці фізичних величин та умовні позначення, що використовуються у статті, мають бути загальноприйнятними. Скорочення одиниць фізичних величин мають відповідати вимогам Міжнародної системи одиниць (SI).

Стиль рисунків: рисунки (не більше 5) виконуються у форматах BMP, JPG (300 dpi) без підрисункових підписів і вставляються у текст як «рисунок». Шрифт тексту на рисунках – Times New Roman 11pt. Невеликі рисунки рекомендується розміщувати з обтіканням текстом. Застосування альбомної орієнтації не допускається.

Фотографії друкуються лише у разі крайньої необхідності.

Стиль таблиць: табличний редактор – Word, таблиці подавати у тексті, шрифт Times New Roman 10 pt. Якщо таблиць декілька (не більше 3), кожна повинна мати порядковий номер (без знака № та без назви). Позначення «Таблиця 1» друкується ліворуч над таблицею жирним шрифтом 10pt.

Стиль літератури: список нумерованих літературних джерел, на які посилається автор, оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 (більш детальну інформацію див. за адресою http://tech.ned.org.ua/dawnload/spisok_liter_DSTU.pdf

Кожне джерело – з абзацу, шрифт – Times New Roman 10 pt. У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, що відповідає його номеру у списку літератури. До усіх цитованих джерел повинен застосовуватися один і той самий стандарт, тобто порядок надання даних у посиланнях та розділові знаки повинні бути однаковими. Скорочення назв цитованих джерел і кількість авторів не припускається.

Статті, оформлені з недодержанням вказаних вимог, повертаються автору без розгля-ду. Датою надходження її до редакції вважатиметься дата повторного надходження статті, оформленої згідно з вищевказаними вимогами.

Детальнішу інформацію можна одержати у редакції за тел. (044)-366-26-57 та на сайті http://www.techned.org.ua

Поштова адреса редакції: пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна.


Зразки транслітерації

Техническая электродинамика (до 1997 года) − Tekhnicheskaia Elektrodinamika

Технічна електродинаміка − Tekhnichna Elektrodynamika

Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України − Pratsi Instytutu

elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy

Высшая школа − Vysshaia shkola

Вища школа − Vyshсha shkola

Наукова думка − Naukova dumka

Электричество − Elektrichestvo