PDF Печать E-mail

 

№5 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 2008

ЗМІСТ

До 75-річчя академіка НАН України ШИДЛОВСЬКОГО АНАТОЛІЯ КОРНІЙОВИЧА__________ 1

Теоретична електротехніка та електрофізика

ШИДЛОВСЬКА Н.А., САМОЙЛЕНКО В.Г. Про деяки задачі нелінійної електротехніки

і математичні методи їх дослідження_________________________________________________ 3

СТАДНИК И.П., ФИЛИППОВ Д.М. Метод СЛАУ расчета статических плоско-

параллельных полей в кусочно-однородных средах (вторичные источники: простой слой

токов; кусочно-линейная аппроксимация)____________________________________________ 12

КРАВЧЕНКО О.П. Аналіз коливального кола з нелінійним опором_________________________ 17

СУПРУНОВСКАЯ Н.И. Переходные процессы при разряде конденсатора на электро-
искровую нагрузку и ограничении длительности протекающих в ней импульсных токов______ 20

ДМИТРІЄВА О.М. "Степеневий" метод оцінювання екстремумів квадратичних інерційних

і кумулятивних процесах у моделях електромагнітної сумісності__________________________ 27

ХАРЧЕНКО А.Н., ЖУЙКОВ В.Я. Обработка речевых сигналов с помощью

вейвлет-преобразований___________________________________________________________ 31

Перетворення параметрів електричної енерії

OLESCHUK V., PRUDEAK D., SIZOV A., YAROSHENKO E. Asymmetrical six-phase drives with

synchronized PWM during overmodulation________________________________________________ 34

АРТЕМЕНКО М.Ю., ТРОЦЕНКО Н.М. Матрично-тополгічний метод осереднення

для аналізу усталених процесів у двоінтервальних перетворювачах напруги________________ 37

Електромеханічне перетворення  енергії

ЛІСНИК В.Я., ПОПОВИЧ О.М., БІБІК О.В., ШУРУБ Ю.В. Математичні моделі, методи

дослідження та проектування електромеханічних систем на базі асинхронних машин

особливостями живлення та навантаження____________________________________________ 42

АНТОНОВ А.Е., АКИНИН К.П. Компенсация негативного влияния поля рассеяния

в электрической машине с трехстепенным ротором_____________________________________ 45

ОНОПРИЧ В.П. Характеристики асинхронных двигателей при изменении материала

магнитопровода и повышении частоты напряжения питающей сети________________________ 48

ЦИГАНКОВА ГА. Особливосп визначення моменту електродинамічного гальма

з феромагнітним диском_____________________________________________________________ 51

Електроенергетичні системи та установки

СОПЕЛЬ М.Ф., ПИЛИПЕНКО Ю.В., АПУХТИН В.В., КАШИН А.А., АНТОНЕНКО А.В.,

КОЧЕГАРОВ Ю.И., ЯКИМЕНКО Ю.В., КАЗАКОВА Н.Ю. О защите трансформаторов

напряжения 330 кВ__________________________________________________________________ 56

ДОБРОВОЛЬСЬКА Л.Н., ЯРОЩУК І.В. Аналіз методів розподілу втрат потужності

в електроенергетичних системах______________________________________________________ 58

Електротехнолопчні комплекси та системи

КОНДРАТЕНКО И.П., ПЕТУХОВ И.С., РАЩЕПКИН А. Моделирование

электромагнитного воздействия на мениск жидкого металла в кристаллизаторе

машины непрерывного литья заготовок_________________________________________________ 62

ХАЛІКОВ В А., МОЖАРОВСЬКИЙ А.Г., ШАТАН О.Ф., ПАХАНЬЯН В.М. Контролери

установок електродугового зварювання в середовищі захисних газів_________________________ 68

Інформаційио-вимірювальні системи в електроенергетиці

ЗАПОРОЖЕЦЬ Ю.М., КОНДРАТЕНКО Ю.П., ШИШКІН О.С. Тривімірна математична

модель для розрахунку магнітної індукції в магніточутливій системі датчика проковзування______ 76