ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://techned.org.ua/index.php/techned <p>Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є наукове видання відкритого доступу у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди.</p> Інститут електродинаміки НАН України, Київ uk-UA ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 1607-7970 ПОКАЖЧИК статей за 2021 рік https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/232 Авторське право (c) 2021 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-11-01 2021-11-01 6 086 086 ДО 85-РІЧЧЯ ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК КОСТЯНТИНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ЛИПКІВСЬКОГО https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/231 Авторське право (c) 2021 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-11-01 2021-11-01 6 084 084 ДЕЯКИ ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОГО МЕТОДУ ОБРОБКИ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/206 <p><em>На основі розробленої аналітичної математичної моделі розглянуто нестаціонарні процеси локальної електродинамічної обробки металевих виробів, перш за все зварних з’єднань, та оцінки основних динамічних, електрофізичних і теплових характеристик процесу. Знайдено та проаналізовано характеристики руху електрода, розтікання імпульсного струму в металевому листі, нагрівання металу. Зроблено висновок про можливість реалізації пристроїв з одночасною подачею імпульсів струму необхідних параметрів на ударний електромагнітний елемент і через електрод в металевий лист задля досягнення в ньому ефекту електропластичності.</em> Бібл. 19, рис. 9, табл. 2.</p> <p> </p> Ю.М. Васецький І.П. Кондратенко Авторське право (c) 2021 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-11-01 2021-11-01 6 003 003 10.15407/techned2021.06.003 РОЗДІЛЕННЯ АБСОРБЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В НЕОДНОРІДНІЙ ІЗОЛЯЦІЇ ЗА КРИВИМИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ НАПРУГИ СИЛОВИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ КАБЕЛІВ https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/205 <p><em>На підставі запропонованої моделі структурно-неоднорідної двошарової ізоляції у вигляді послідовно-паралельної схеми заміщення з трьома релаксаційними ланцюжками отримано розрахункові криві відновної напруги фазної та поясної паперово-просоченої ізоляції силових кабелів. Виконано верифікацію модельної кривої з експериментальною кривою відновної напруги силового кабелю на напругу 6 кВ. Обґрунтовано можливість розділення уповільнених абсорбційних процесів в неоднорідній ізоляції на основі аналізу високочастотних складових спектру часових залежностей кривих відновної напруги. Підтверджено ефективність застосування вейвлет-перетворення для деталізації абсорбційних характеристик неоднорідної ізоляції силових кабелів. Встановлено наявність двох максимумів та динаміку змінення співвідношення між ними на відтворюваних кривих відновної напруги в процесі старіння неоднорідної ізоляції силових кабелів. Визначено переважні абсорбційні процеси та встановлено критерії для оцінки стану неоднорідної ізоляції силових кабелів на підставі співвідношення між двома амплітудними значеннями відтворюваної відновної напруги.</em> Бібл. 16, рис. 5.</p> Г.В. Безпрозванних І.О. Костюков Є.С. Москвітін Авторське право (c) 2021 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-11-01 2021-11-01 6 013 013 10.15407/techned2021.06.013 ВПЛИВ ПУЛЬСАЦІЙ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ ЛІНІЙНОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА НА ПАРАМЕТРИ ПЕРЕХІДНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРУ СТРУМУ БОРТОВОЇ АВІАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/200 <p><em>Проведено порівняння параметрів перехідних характеристик оптимізованою за модулем передавальної функції замкненого контуру струму системи позиціонування без та з урахуванням глибокої широтно-імпульсної модуляції напруги живлення лінійного електродвигуна. Встановлено їхню суттєву відмінність за швидкодією, перерегулюванням, статичною похибкою. Запропоновано методику оптимізації за критерієм швидкодії контуру струму, яка дає змогу реалізувати його перехідну характеристику протягом кінцевого числа інтервалів комутації широтно-імпульсного перетворювача. Виконано синтез цифрового регулятора контуру струму, що дає змогу реалізувати його перехідну характеристику без перерегулювання протягом кінцевого числа інтервалів комутації. </em>Бібл. 11, рис. 3.</p> Ю.О. Денисов О.О. Бурсала Авторське право (c) 2021 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-11-01 2021-11-01 6 020 020 10.15407/techned2021.06.020 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СУЧАСНИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/221 <p><em>У роботі проведено огляд волоконно-оптичних технологій в електроенергетиці, зокрема для моніторингу сучасних силових кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену та з інтегрованими в їхню структуру волоконно-оптичними модулями. Представлено нові інтелектуальні засоби контролю електричних, теплових, механічних характеристик та рівня часткових розрядів у кабельних лініях. Описано сучасний досвід використання інтелектуальної системи захисту кабелів і кабельних ліній від аварійних ситуацій.</em> <em>На основі аналізу ефективності сучасних методів моніторингу рівня часткових розрядів, розподілу температури і механічних ушкоджень зміцненої поліетиленової ізоляції та інших елементів високо- і надвисоковольтних кабелів з інтегрованими волоконно-оптичними модулями показано перспективу розвитку технологій інтелектуальної діагностики технічного стану та надійності потужних кабельних ліній електропередачі (ЛЕП). Обґрунтовано, що використання волоконно-оптичних модулів у структурі силових кабелів та комп’ютерних методів обробки інформації відносно змінення теплових і механічних характеристик елементів потужних кабелів підвищує ефективність інтелектуальних технологій моніторингу технічного стану сучасних електроенергосистем, автоматичного регулювання режимів їхньої електропередачі та захисту від аварійно небезпечних ситуацій. </em>Бібл. 51, рис. 8.</p> О.В. Кириленко А.А. Щерба І.М. Кучерява Авторське право (c) 2021 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-11-01 2021-11-01 6 029 029 10.15407/techned2021.06.029 УЗГОДЖЕНЕ ТА ОПТИМІЗОВАНЕ ВІДПРАВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ, НАВАНТАЖЕНЬ ТА НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КОМБІНОВАНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ОПАЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ, ЩО ВРАХОВУЄ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА ВІДПОВІДЬ ПОПИТУ https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/222 <p><em>Обмеження вітроенергетики, викликані, головним чином, невизначеністю вітрової генерації і пов'язаністю електричної і теплової потужності ТЕЦ є серйозною проблемою північних районів Китаю. З метою вирішення цієї проблеми в даній статті запропоновано модель оптимального управління виробництвом-споживанням-акумулюванням енергії в об'єднаній електротепловій системі з метою мінімізації обмежень вітрової енергії і загальних витрат на управління системою. Насамперед, регулюючі електричні та теплові навантаження споживачів розділено на три типи відповідно до їхнього призначення, а саме, на перекладні, пересувні та зменшувані і для кожної з них побудовано моделі відгуку задля підвищення точності оптимізації на стороні споживання. Потім для вирішення проблеми невизначеності вітроенергетики використано сценарний метод. У ньому враховано вплив акумулювання енергії на управління системою. Нарешті, ефективність запропонованої моделі для просування використання вітрової енергії та підвищення загальної економічної вигоди підтверджено на прикладах її використання. </em>Бібл. 23, рис. 8, табл. 1.</p> Ruiqing Lian Yiran You Yong Li Shiwei Su Авторське право (c) 2021 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-11-01 2021-11-01 6 041 041 10.15407/techned2021.06.041 БЕЗПЕЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕГАЗОВИХ ВИМИКАЧАІВ У ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/187 <p>Проведено аналіз перехідних процесів, що виникають під час вмикання повітряної лінії електропересилання (ЛЕП) 750 кВ під напругу<em>. Обґрунтовано безпеку режимів ЛЕП після симетричного і несиметричного увімкнення вимикачів і технічна можливість вимкнення елегазових вимикачів із затримкою часу після їхнього увімкнення. Показана необхідність здійснення моделювання перехідних процесів для аналізу характеристик періодичних і аперіодичних складових струмів. Розроблено метод визначення єдиної затримки вимкнення елегазових вимикачів для множини режимів, які можуть виникнути після постановки ЛЕП під напругу. </em>Бібл. 13, табл. 2, рис. 5.</p> О.Г. Шполянський Авторське право (c) 2021 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-11-01 2021-11-01 6 051 051 10.15407/techned2021.06.051 МІНІМІЗАЦІЯ ВПЛИВУ НАСИЧЕННЯ МАГНІТОПРОВОДІВ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ НА ТОЧНІСТЬ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ТРИФАЗНИХ ПЕРВИННИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ З ЦИФРОВИМ ВИХОДОМ https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/224 <p><em>Виконано класифікацію та визначено характеристики, можливості та недоліки відомих методів програмної корекції вихідного струму однофазного первинного вимірювального каналу (ПВК) струму. Запропоновано дискретизовану модель струму короткого замикання (КЗ). Розроблено метод та алгоритм підвищення точності трифазного ПВК струму в перехідних режимах електроенергетичних систем (ЕЕС) за насичення магнітопроводів його фазних ТС. Достовірність розробленого методу підтверджено шляхом імітаційного моделювання вихідного струму ПВК за міжфазного КЗ фаз А та В без корекції та з корекцією його фазних струмів. Показано, що розроблений метод дає змогу зменшити повну похибку ПВК в перехідних режимах ЕЕС за насичення магнітопроводів ТС з 70-90% до 6-15%.</em> Бібл. 47, рис. 6, табл. 1.</p> В.І. Паньків Є.М. Танкевич С.Є. Танкевич Авторське право (c) 2021 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-11-01 2021-11-01 6 058 058 10.15407/techned2021.06.058 ПІДВИЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ТА МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗМІН ЛОКАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ РОЗЧИНУ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ КОНДУКТОМЕТРИЧНІЙ БІОСЕНСОРНІЙ СИСТЕМІ https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/217 <p><em>Диференціальний метод кондуктометричних вимірювань не вирішує повністю проблему впливу зміни фонової електропровідності робочих буферних розчинів на результати перетворення відгуків біосенсора. Зміна фонової електропровідності буферного розчину під час додавання високопровідного аналіту діє як синфазна завада і викликає адитивну похибку. У статті розглянуто новий метод вимірювання та структуру пристрою для кількісного визначення аналітів, які забезпечують значне зменшення похибки вимірювання, пов'язаної зі зміною фонової електропровідності, викликаної введенням аналіту в робочий розчин перед генерацією інформаційного сигналу. Наведено структурну схему пристрою і векторну модель процесу балансування його вимірювального кола. Показано переваги розробленого методу і біосенсорного аналізатора задля застосування за можливих змін параметрів перетворювача та умов вимірювання.</em> Бібл. 37, рис. 4.</p> В.Г. Мельник П.І. Борщов С.В. Дзядевич О.Я. Саяпіна О.Д. Василенко Авторське право (c) 2021 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-11-01 2021-11-01 6 068 068 10.15407/techned2021.06.068 ПРЕЦИЗІЙНИЙ БАГАТОФАЗНИЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/201 <p><em>Запропоновано та проаналізовано принципи функціонування</em> <em>спеціалізованого</em> <em>багатофазного</em> <em>калібратора</em> <em>(БФК)</em> <em>напруг</em> <em>і</em> <em>струмів,</em><em> в якому параметри сигналів </em><em>багатофазного генератора (БФГ) коригуються за результатами вимірювань прецизійного вимірювача</em> <em>параметрів</em> <em>(ВП) сигналів</em> <em>електричних</em> <em>мереж за алгоритмом мікроконтролера</em> <em>(МК).</em><em> Розроблено і досліджено алгоритм </em><em>корекції</em><em> параметрів </em><em>вихідних</em> <em>сигналів</em><em> Б</em><em>ФГ</em><em> шляхом урахування </em><em>результатів</em> <em>вимірювання</em> <em>вказаних</em> <em>параметрів</em> <em>в</em> <em>ВП. Запропоновано </em><em>еквівалентну схему корекції </em><em>n</em><em>-ої гармоніки.</em> <em>За результатами досліджень у серійне виробництво впроваджено високоточний калібратор параметрів сигналів електричної мережі.</em> Бібл. 20, рис. 5.</p> <p><em> </em></p> <p> </p> О.Л. Карасінський Ю.Ф. Тесик Р.М. Мороз Авторське право (c) 2021 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-11-01 2021-11-01 6 078 078 10.15407/techned2021.06.078