Печать

Ліцензійний договір №____

на використання твору

м. Київ "__ "____________ р.

 

(П.І.П. автора, співавторів)

 

 

що надалі іменується Ліцензіар (Ліцензіари), та Інститут електродинаміки Національної академії наук України в особі директора О.В.Кириленка, що діє на підставі Статуту (надалі іменується Ліцензіат), уклали даний договір про наступне:


1. Предмет договору

Ліцензіар надає Ліцензіату безоплатно невиключну ліцензію на використання письмового твору (наукового, технічного або іншого характеру)________________ __________________________________________________________________

(назва твору) '

(далі - Твір), викладеного_________ мовою, на умовах, визначених цим Договором.

(мова твору)

2. Майнові права, що передаються Ліцензіату

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору такими способами:

2.1.1. Використовувати Твір шляхом опублікування його

у журналі "Технічна електродинаміка"

(далі - Видання)_______________ мовою (погоджений Ліцензіатом і Ліцензіаром при-

(вказати мову викладення)

мірник Твору, прийнятого до друку, є невід'ємною частиною Ліцензійного договору).

2.1.2. Переробляти, редагувати або іншим чином змінювати Твір за погодженням з Ліцензіаром.

2.1.3. Перекладати Твір у випадку, коли Твір викладений мовою іншою, ніж мова, якою передбачена публікація у Виданні.

2.1.4. Розміщувати у мережі Інтернет, а саме: на веб-сторінках Видання, загальнодержавних та міжнародних баз даних наукової літератури.

2.2. Якщо Ліцензіат виявить бажання використовувати Твір іншими способами: перекладати, розміщувати повністю або частково у мережі Інтернет (окрім випадків, зазначених у п.п. 2.1.3 та 2.1.4 цього Договору); публікувати Твір в інших, у тому числі іноземних, виданнях, включати його як складову частину до інших збірників, антологій, енциклопедій тощо, умови такого використання оформлюються додатком до цього Договору.

3. Територія використання

3.1.Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору способами, зазначеними у п.п. 2.1.1-2.1.4 цього Договору, а також право на розповсюдження Твору як невід'ємної складової частини Видання на території України та інших країн шляхом передплати, продажу та безоплатної передачі Видання.

4. Термін, на який надаються права

4.1. Договір є чинним з дати його підписання та укладається на один рік, але не більше терміну чинності виключного майнового права на Твір.

4.2. За письмовою згодою Сторін термін дії Договору може бути продовжений.

5. Застереження

5.1. Ліцензіар заявляє, що:

- він є автором (співавтором) Твору;

- авторські права на даний Твір не передані іншому видавцю;

- даний Твір не був раніше опублікований і не буде опублікований у будь-якому іншому виданні до публікації його Ліцензіатом;

- він має право на надання дозволу на використання Твору за цим Договором, у випадку, якщо Твір створено у зв'язку з виконанням трудового договору;

- він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі наведено матеріали інших осіб, за виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером Твору, використання таких матеріалів здійснюється Ліцензіаром з дотримання норм законодавства.

- даний твір не містить відомостей щодо неоформлених винаходів чи корисних моделей авторів або третіх осіб та не містить конфіденційної інформації, що належить третім особам.
         -
5.2. Ліцензіар надає згоду на передачу Ліцензіатом його особистих даних:

- прізвища, ім'я, по-батькові;

- відомостей про освіту; місце роботи та вчений ступінь;

- поштової адреси місця роботи;

- електронної адреси

у загальнодержавні та міжнародні бази даних наукової літератури з метою їхньої подальшої обробки для здійснення пошукових операцій у цих базах даних.

5. Інші умови

6. Реквізити і підписи сторін

Ліцензіат Ліцензіар

Адреса:____________________ Адреса:____________________

р/р______________________ Паспорт серії №_

Банк:_____________________ Виданий

МФО____________________ Дата видачі

ЗКПО_________________________ Ідентифікаційний номер

Ліцензіат Ліцензіар

 

 

(м.п.)

(Заповнюється та підписується всіма співавторами Твору,

або одним із співавторів від імені всіх за письмовим дорученням.)