Вимоги до оформлення статей

До публікації приймаються неопубліковані раніше статті, що містять результати фундаментальних теоретичних розробок та найбільш значних прикладних досліджень. Статті представляються українською або англійською мовою у форматі doc.

До рукописів додаються:

– ліцензійний договір на використання твору: передача авторського права на опублікування статті редакції журналу (форма ліцензійного договору);

– копія документа щодо передплати на журнал.

Компенсація витрат на друк статті. Редакція журналу не вимагає оплату за публікацію статтей. Журнал видається Інститутом електродинаміки НАН України і не підтримується будь-якою спонсорською організацією. Єдине джерело підтримки – передплата на журнал, яку ми просимо зробити авторів. В обмін на часткову компенсацію всі статті журналу розміщуються у відкритому доступі.

 

Подання рукопису та документів здійснюється на сайті журналу або надсилаються електронною поштою за адресою: ted@ied.org.ua .

Видавниче оформлення.

Структура статті має складатися з наступних блоків.

  1. Блок українською (англійською) мовою, якщо стаття написана українською (англійською): шифр УДК; назва статті; прізвище, ім'я, по-батькові та ORCID ID кожного із авторів; повні назва та поштова адреса організацій, де працюють автори; електронні адреси авторів; анотація (1000−1500 знаків); ключові слова.

Анотація повинна бути змістовною, не повторювати назву статті, не містити загальних фраз, не дублювати розділ "Висновки", а відображати короткий зміст статті (мета, задачі, методи дослідження, результати).

  1. Текст статті мовою оригіналу. Наприкінці основного тексту вказати джерело фінансування роботи.
  2. Список пронумерованих літературних джерел, на які посилається автор.
  3. Блок латиницею (аналогічно Блоку 1): назва статті англійською мовою; прізвище, ім'я, по батькові авторів − транслітерація; повні назва, поштові адреси організацій, де працюють автори, англійською мовою без скорочень; електронні адреси авторів; анотація (1000−1500 знаків) та key words англійською.

Список літературних джерел латиницею: прізвища авторів і назви журналів, літературних джерел-посилань − транслітерація (без скорочень), назви статей − англійською мовою. Після кожного такого посилання в дужках необхідно вказати мову оригінала статті, наприклад, (Ukr).

Транслітерацію українського алфавіту латиницею виконують згідно з постановою Кабміну № 55 від 27.01.2010 р.

Обсяг статті – не більше 10 сторінок (міжрядковий інтервал – 1,0).

Опис макета статті (текстовий редактор Microsoft Word 97–2003, редактор формул Microsoft Equation Editor 3.0 і вище). Формат паперу ─ А4, поля зверху, знизу, ліворуч ─ 2,5 см, праворуч – 1,5 см.

Стиль основного тексту: міжрядковий інтервал – 1,0. Шрифт – Times New Roman 11pt, вирівнювання по ширині, автоматична розстановка перенесень, перший рядок – відступ 1,25 см. Назва статті – шрифт 11 pt, жирний, великими літерами, розміщення по центру. Стаття оформлюється без колонтитулів та нумерації сторінок.

Стиль формул: математичні формули створюються у вигляді окремих об’єктів у редакторі формул - Microsoft Equation 3.0 і вище. Шрифт – Times New Roman 11pt, вирівнювання по центру, нумерація – у круглих дужках, праворуч. Не допускається представлення формули та її номера у вигляді таблиці. Символи у формулах та у текст повинні мати однакові зображення. Об’єкти Microsoft Equation у тексті статті розташовувати небажано.

Фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці фізичних величин та умовні позначення, що використовуються у статті, мають бути загальноприйнятними. Скорочення одиниць фізичних величин мають відповідати вимогам Міжнародної системи одиниць (SI).

Стиль рисунків: рисунки (не більше 5) виконуються у форматах BMP, JPG (300 dpi) без підрисункових підписів і вставляються у текст як «рисунок». Шрифт тексту на рисунках – Times New Roman 11pt. Невеликі рисунки рекомендується розміщувати з обтіканням текстом. Застосування альбомної орієнтації не допускається.

Фотографії друкуються лише у разі крайньої необхідності.

Стиль таблиць: табличний редактор – Word, таблиці подавати у тексті, шрифт Times New Roman 10 pt. Якщо таблиць декілька (не більше 3), кожна повинна мати порядковий номер (без знака № та без назви). Позначення «Таблиця 1» друкується ліворуч над таблицею жирним шрифтом 10pt.

Стиль літератури: список нумерованих літературних джерел, на які посилається автор, оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015. Кожне джерело – з абзацу, шрифт – Times New Roman 10 pt. У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, що відповідає його номеру у списку літератури. До усіх цитованих джерел повинен застосовуватися один і той самий стандарт, тобто порядок надання даних у посиланнях та розділові знаки повинні бути однаковими. Скорочення назв цитованих джерел і кількість авторів не припускається.

Статті, оформлені з недодержанням вказаних вимог, повертаються автору без розгляду. Датою надходження її до редакції вважатиметься дата повторного надходження статті, оформленої згідно з вищевказаними вимогами.

Зразки транслітерації
Техническая электродинамика (до 1997 года) − Tekhnicheskaia Elektrodinamika
Технічна електродинаміка − Tekhnichna Elektrodynamika
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України − Pratsi Instytutu
elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy